Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/ przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: P–2/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty