Zamówienia publiczne

Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–13/TP/2023

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty