Zamówienia publiczne

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne ZCK w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–11/TP/2023

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert