Zamówienia publiczne

Roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie – Etap 1 i Etap 2 projektu kluczowego.

ID ZAMÓWIENIA: P–10/TP/2023

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Zapytanie do postępowania
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty