Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku administracyjnego Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: P–3/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Zapytanie do postępowania
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania