Zamówienia publiczne

Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z możliwością realizacji tych bonów w placówkach handlowych – w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–20/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Przedłużenie terminu składania ofert
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania