Zamówienia publiczne

Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P–17/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty