Zamówienia publiczne

Bieżąca konserwacja nagrobków – prace renowacyjno-porządkowe przy wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim.

ID ZAMÓWIENIA: P-18/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty