Zamówienia publiczne

Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–16/TP/2023

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty