Zamówienia publiczne

Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na cztery części.

ID ZAMÓWIENIA: P–3/PN/2023

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty