Zamówienia publiczne

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na 3 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–21/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania