Zamówienia publiczne

Usługi wypompowywania wody ze studni retencyjnych oraz usługi oczyszczania zbiorników retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na terenie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–4/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty