Zamówienia publiczne

Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Rakowice. Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, Cmentarz Grębałów.

ID ZAMÓWIENIA: P–1/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty