Zamówienia publiczne

Roboty budowlane na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie: Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową.

ID ZAMÓWIENIA: P-25/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty