Zamówienia publiczne

Budowa kanalizacji opadowej (odc. L45istn. do L117, przykanaliki ze studzienkami ściekowymi) wraz z modernizacją nawierzchni alejek wzdłuż wykonanej kanalizacji i modernizacją nawierzchni alejek wzdłuż Kwater Legionowych (pomiędzy: pasem 50 i 51, pasem 51 i pasem kw. XIX oraz pasem 50a i pasem kw. XV) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P-21/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty