Aukcja nisz urnowych na Cmentarzach Rakowickim, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Grębałów i Prokocim

22 kwietnia 2022

GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
w KRAKOWIE ogłasza AUKCJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym 40 nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie:

na Cmentarzu Rakowickim: kolumbarium III - 10 nisz,

na Cmentarzu Mydlniki: mur B - 4 nisze,

na Cmentarzu Prądnik Czerwony: mur F1, strona wschodnia - 12 nisz,

na Cmentarzu Grębałów: segment 4,strona zachodnia - 3 nisze,

na Cmentarzu Grębałów: segment 4, strona wschodnia - 7 nisz,

na Cmentarzu Prokocim: mur A, segment 6 - 4 nisze.

Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych oraz jednostkowa cena wywoławczą przedstawia się następująco:

NOWA CZEŚĆ CMENTARZA RAKOWICKIEGO:

Cmentarz Rakowicki (ul. Prandoty):

1.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 5.676 zł
2. Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 4, cena wywoławcza: 5.676 zł
3. Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 5, cena wywoławcza: 5.676 zł
4. Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 7, cena wywoławcza: 5.676 zł
5. Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 8, cena wywoławcza: 5.676 zł
6. Kolumbarium III, kondygnacja II, nisza nr 7, cena wywoławcza: 5.676 zł
7. Kolumbarium III, kondygnacja II, nisza nr 8, cena wywoławcza: 5.676 zł
8. Kolumbarium III, kondygnacja III, nisza nr 6, cena wywoławcza: 5.676 zł
9. Kolumbarium III, kondygnacja III, nisza nr 7, cena wywoławcza: 5.676 zł
10. Kolumbarium III, kondygnacja III, nisza nr 8, cena wywoławcza: 5.676 zł

CMENTARZ MYDLNIKI:

11. Mur B, segment 2, kondygnacja I, nisza nr 5, cena wywoławcza: 2.838 zł
12. Mur B, segment 2, kondygnacja I, nisza nr 6, cena wywoławcza: 2.838 zł
13. Mur B, segment 2, kondygnacja II, nisza nr 5, cena wywoławcza: 2.838 zł
14. Mur B, segment 2, kondygnacja II, nisza nr 6, cena wywoławcza: 2.838 zł

CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY:

15. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł
16. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł
17. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł
18. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 4, cena wywoławcza: 4.257 zł
19. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 5, cena wywoławcza: 4.257 zł
20. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 6, cena wywoławcza: 4.257 zł
21. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł
22. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł
23. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł
24. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 4, cena wywoławcza: 4.257 zł
25. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 5, cena wywoławcza: 4.257 zł
26. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 6, cena wywoławcza: 4.257 zł

CMENTARZ GRĘBAŁÓW:

27 .Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł
28. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł
29. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł
30. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł
31. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł
32. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł
33. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł
34. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł
35. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł
36. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł

CMENTARZ PROKOCIM:

37. Mur A, segment 6, nisza 18, kondygnacja II cena wywoławcza: 2.838 zł
38. Mur A, segment 6, nisza 18, kondygnacja I cena wywoławcza: 2.838 zł
39. Mur A, segment 6, nisza 17, kondygnacja II cena wywoławcza: 2.838 zł
40. Mur A, segment 6, nisza 17, kondygnacja I cena wywoławcza: 2.838 zł

Aukcja odbędzie się dnia 12 maja 2022 r. o godzinie 13.00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych - Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48, w Krakowie.

Osoby przystępujące do aukcji winy legitymować się ważnym dokumentem tożsamości.

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 11 maja 2022 r. do godziny 9.00 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

- złożą oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorem umowy i stanem przedmiotu aukcji oraz złożą oświadczenie o braku nabycia uprzednio niszy urnowej
w drodze aukcji/przetargu na cmentarzach komunalnych w Krakowie,

- do dnia 11 maja 2022 r. do godziny 9.00 wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

Wadium można wpłacać:

1/ gotówką, poprzez wpłatę dokonaną w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 26,

2/ przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji:

Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516
nie później jednak niż do dnia 11 maja 2022 r.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Organizatora. Oferent dokonujący wpłaty na rachunek bankowy lub przelewu środków finansowych tytułem wadium, winien wpisać lokalizację niszy urnowej, na którą składa wadium oraz numer porządkowy niszy urnowej zgodnie z ogłoszeniem o aukcji.

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku nisz urnowych, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej niszy urnowej odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych nisz urnowych dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych nisz urnowych nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 100 zł (sto złotych).

Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie minimum przez 30 lat niszy urnowej po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w kwocie:

2.838,00 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych).

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które aukcję wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowanie niszy urnowej w terminie 7 dni od daty aukcji.

Organizator przetargu może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji (w całości lub na poszczególne nisze urnowe).

Zasady aukcji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, Wapienna 13, ul. Powstańców 48 i ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie https://www.zck-krakow.pl/ oraz BIP- ZCK.
W siedzibie organizatora i na wskazanej stronie internetowej udostępniony zostanie regulamin aukcji i wzór umowy.

Pracownicy organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14. 30 wskazują w terenie nisze urnowe przeznaczone do aukcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 99 61, 12 619 99 19.

REGULAMIN

WZÓR UMOWY - nisza z płytą zamykającą

WZÓR UMOWY - nisza bez płyty zamykającej