Przetarg ustny - licytacja na nisze

9 maja 2019

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

ul. Rakowicka 26

ogłasza

PRZETARG USTNY-LICYTACJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym nisz urnowych

na Cmentarzu Mydlniki:mur B:3 nisze,

na Cmentarzu Prądnik Czerwony: mur C:6 nisz,

na Cmentarzu Grębałów: segment 2, strona zachodnia: 3 nisze,

segment 2, strona wschodnia: 5 nisz, .

Na Cmentarzu Prokocim: mur B, segment 8 4 nisze

łącznie 21 nisz.

Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych oraz jednostkowa cena wywoławczą przedstawia się następująco:

CMENTARZ M Y D L N I K I:

1. Mur B, segment 1, kondygnacja I, nisza nr 2 cena wywoławcza: 3.000 zł.

2. Mur B, segment 1, kondygnacja I, nisza nr 3 cena wywoławcza: 3.000 zł.

3. Mur B, segment 1, kondygnacja II, nisza nr 3 cena wywoławcza: 3.100 zł.

CMENTARZ P R Ą D N I KC Z E R W O N Y:

4. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 1,cena wywoławcza: 3.100 zł

5. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 2,cena wywoławcza: 3.100 zł

6. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 5,cena wywoławcza: 3.100 zł

7. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 6,cena wywoławcza: 3.100 zł

8. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 4,cena wywoławcza: 3.200 zł

9. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 6,cena wywoławcza: 3.200,zł

CMENTARZ G R Ę B A Ł Ó W:

10. Segment 2, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2,cena wywoławcza: 4.500 zł

11. Segment 2, strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 1,cena wywoławcza: 4.700 zł

12. Segment 2, strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.700 zł

13. Segment 2,strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 1,cena wywoławcza: 4.500 zł

14. Segment 2,strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.500 zł

15. Segment 2,strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.500 zł

16. Segment 2,strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.700 zł

17. Segment 2,strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.700 zł

CMENTARZ P R O K O C I M:

18. Mur B, segment 8, kondygnacja II, nisza 22, cena wywoławcza: 3.100,00 zł
19. Mur B, segment 8, kondygnacja I, nisza 23, cena wywoławcza: 3.000,00 zł
20. Mur B, segment 8, kondygnacja II, nisza 23, cena wywoławcza: 3.100,00 zł
21. Mur B, segment 8, kondygnacja I, nisza 24, cena wywoławcza: 3.000,00 zł

Licytacja odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godzinie 1530 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 29 maja 2019 r. do godziny 1430, w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, wpłaciły wadium w pełnej wysokości 2.000 zł(słownie: dwa tysiące złotych ).

Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko jednej niszy urnowej. Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty przetargu umowy na użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej po wniesieniu obowiązującej
w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w wysokości: 2.838,00 zł.

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które licytację wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania niszy urnowej. W trakcie prowadzenia licytacji, komisja zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania nisz urnowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji.

Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin i zasady licytacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynkach administracyjnych Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Rakowickiej 26, ul. Wapiennej 13, ul. Powstańców 48, ul. Darwina 1g oraz zamieszczone na stronie internetowej: https://www.zck-krakow.pl/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY LICYTACJI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------