Zadania inwestycyjne i remonty na krakowskich nekropoliach

30 października 2023

W 2023 roku na zadania inwestycyjne na krakowskich cmentarzach komunalnych przeznaczono blisko 2 mln zł. Zarezerwowana pula środków na remonty i konserwacje wynosi natomiast ok. 1,6 mln zł.

Komunalna infrastruktura cmentarna - w Krakowie to łącznie 135 ha - wymaga wysokich nakładów finansowych. Oprócz bieżącego utrzymania ważną kwestią pozostaje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc pochówkowych. ZCK prowadzi systematyczne działania w celu urządzania nowych powierzchni grzebalnych oraz budowy i remontów kolumbariów, dbając tym samym o bezpieczeństwo pochówkowe miasta. Odpowiednich nakładów środków wymaga także pielęgnacja zieleni w obrębie nekropolii i dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2023 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie realizuje następujące inwestycje:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację modernizacji Cmentarza Maki Czerwone w Krakowie. Dokumentacja obejmować będzie kompleksową modernizację cmentarza, m.in. inwentaryzację zieleni wysokiej, projekt zagospodarowania powierzchni grzebalnej oraz infrastruktury cmentarnej – alejki, ogrodzenie, instalację wodną wraz ze zdrojami, oświetlenie, kolumbaria oraz wyodrębnienie mogiły zbiorowej pacjentów Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych, którzy zginęli z rąk hitlerowców w 1942 roku. Dodatkowo wykonana zostanie inwentaryzacja wpisanej do rejestru zabytków (wyłączonej obecnie z użytkowania) kaplicy cmentarnej, wraz z wykonaniem projektu izolacji fundamentów, projektu elewacji i stolarki oraz uzgodnienie ze służbami konserwatorskimi sposobu wykorzystania pomieszczeń w budynku. Ważnym aspektem opracowywanej dokumentacji projektowej jest założenie pozostawienia w maksymalnym zakresie istniejącego drzewostanu oraz zaprojektowanie dodatkowej zieleni dekoracyjnej.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nieużytkowanej części Cmentarza Prokocim Na realizacje zadania inwestycyjnego uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję udzielającą pozwolenia na budowę. Zakres prac obejmuje m.in: budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury technicznej (kanalizacji opadowej, instalacji wodociągowej wraz ze zdrojami cmentarnymi, oświetlenia solarnego, budowę kolumbariów (10 szt.), przebudowę wejścia do kaplicy, budowę elementów małej architektury na terenie cmentarza tj. ławek, śmietnika, koszy na śmieci, tablic, wykonanie alejek. Przebudowa wejścia do kaplicy uwzględni potrzeby osób niepełnosprawnych. Prace pozwolą bowiem na dostosowanie wejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Kontynuacja prac w zakresie poszerzenia Cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II wraz z doposażeniem istniejącego poszerzenia (od północnej strony ul. Powstańców) – Całość terenu przeznaczonego pod północne poszerzenie cmentarza Prądnik Czerwony obejmuje powierzchnie około 8,3 ha. Inwestycja realizowana jest w II etapach. W ramach umów podpisanych w latach 2021–2022 przeprowadzone zostały prace przygotowawcze na terenie II etapu - wykonano wyburzenia, cały teren został zniwelowany i przygotowany na prowadzenie dalszych prac, wykonano zasilanie oświetlenia. Natomiast I etap został wyposażony w oświetlenie, naprawiono alejki, wykonano modernizację bram wejściowych oraz dodatkowe wejście w istniejącym ogrodzeniu wraz z chodnikiem w rejonie pętli autobusowej.
 • Kontynuacja modernizacji alejek na Cmentarzu Podgórskim. W obecnym roku wykonana zostanie modernizacja nawierzchni alejki o długości około 90 mb, wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i instalacji wodnej ze zdrojami.
 • Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego. Zadanie to jest przedsięwzięciem etapowanym na lata 2023 – 2026. Ogółem wartość kosztorysowa netto robót – IV etapy wynosi 3 502 180,20 zł, natomiast wartość kosztorysowa brutto robót – IV etapy wynosi 4 307 681,65 zł. Na realizację zadania Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w wysokości 82% wartości inwestycji netto (2 852 773,79 zł netto). Powyższe zadanie ma na celu kompleksową restauracje zabytkowego Starego Cmentarza Podgórskiego, wraz z wykonaniem nowych nagrobków z piaskowca, w miejsce lastrikowo-betonowych nagrobków, wykonanych w latach 70 podczas rozbudowy obecnej ulicy Powstańców Śląskich i przeprowadzonej wówczas likwidacji zabytkowych nagrobków. Obecnie wyłoniony został wykonawca na realizację prac w ramach I i II etapu za kwotę 2 213 649,91 zł brutto.

  Remonty i konserwacje zakończone i realizowane w 2023 r.

 • - Remont elewacji północnej i zachodniej budynku administracyjno – sakralnego na cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców. Wykonano następujące prace m.in: wykonanie nowej powierzchni elewacji, wykonanie nowych obróbek blacharskich na attyce ściany, remont posadzki przed wejściem do kaplicy, prace uzupełniające. (łączna kwota 367 079,27 zł).
 • - Kontynuacja rozpoczętego w 2022 roku remontu nawierzchni porfirowej alei głównej cmentarza Rakowickiego. Z uwagi na zły stan nawierzchni na odcinku od kaplicy do grobu Jana Matejki w 2022 roku wykonano remont 2/3 porfirowego odcinka alei głównej. W bieżącym roku wykonany został remont pozostałego odcinka porfirowej nawierzchni oraz remont niewielkiej alejki przy nowej kwaterze urnowej (łączny koszt 240 000,00 zł).
 • - Remont wschodniego ogrodzenia cmentarza Prądnik Czerwony wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmował: remont muru i siatki ogrodzeniowej na podkonstrukcji jak również remont bram i schodów, wykonanie pochylni (łączna kwota 209 832,70 zł). Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych pozwoliło dostosować wejście na wschodnią część cmentarza dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo wejście przy którym zamontowana została pochylnia oznaczone zostało odpowiednim oznakowaniem.
 • - Remont kolumbariów C i D na Cmentarzu Prądnik Czerwony, polegający na wykonaniu nowej elewacji oraz zadaszenia wolnostojących segmentów kolumbariów. W 2021 roku wykonany został remont kolumbariów A i B. Wykonane w bieżącym roku prace zakończyły remont ostatnich segmentów kolumbariów. - Wymiana 65 szt. lamp oświetlenia alejek przed wejściem do kapicy na Cmentarzu Prądnik Czerwony od strony ul. Powstańców. Skorodowane lampy wymagały wymiany zarówno ze względów estetycznych, jak również w celu uniknięcia zwarć na instalacji. Nowe lamy są energooszczędne.
 • - Remont centralnego ogrzewania budynku administracyjno – sakralnego na Cmentarzu Podgórskim. - Zagospodarowanie wolnego terenu na cmentarzu Wola Duchacka, znajdującego się za budynkiem Domu Pogrzebowego przy ogrodzeniu cmentarza od strony północno – zachodniej. Wykonano projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje: alejki, remont muru ogrodzeniowego, zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie dodatkowej zieleni dekoracyjnej oraz postawienie ławki okalającej drzewo. Prace polegające na zagospodarowaniu terenu zostały wykonane. Obecnie planowane jest wykonanie dla tego terenu projektu kwatery przeznaczonej na groby murowane urnowe. - Wykonanie czterech zniczodzielni (cmentarze: Rakowicki, Grębałów, Batowicki, Mydlniki)
 • - Remont na Kwaterze Poległych w czasie I wojny światowej na cmentarzu Rakowickim. Na wykonanie kolejnego zakresu prac w ramach tego zadania Gmina Miejska Kraków pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program rządowy „Groby i cmentarze wojenne w kraju” (środki w wys. 133 956,96 zł). Dodatkowo pozyskano na ten cel środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 75 500,00 zł. Natomiast ze środków Gminy Miejskiej Kraków przeznaczona została kwota na wkład własny w wys. 150 933,04 zł.

Ponadto Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2023 roku przeznaczył na pielęgnację zieleni wysokiej na terenie cmentarzy komunalnych nakłady w wysokości 419 909,32 zł brutto. Należy przy tym mieć na uwadze, że drzewostan, zwłaszcza ten rosnący na starszych nekropoliach jak Cmentarz Rakowicki, Stary Cmentarz Podgórski czy Cmentarz Podgórski w dużej mierze jest w fazie dojrzałej lub senilnej, a co za tym idzie wymaga częstszych przeglądów, diagnostyki oraz podejmowania działań związanych z jego konserwacją, pielęgnacją oraz systematycznego usuwania drzew wyłącznie ze względów bezpieczeństwa.