INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

18 maja 2020

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

(aktualizacja, uwzględniająca zmiany zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878).

Wszelkie ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wynikają z ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491, 522, 531) stanu epidemii, a tym samym konieczności minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2 oraz ograniczeń, zakazów i nakazów określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878).

1. GODZINY OTWARCIA CMENTARZY KOMUNALNYCH:

Cmentarze komunalne w Krakowie otwarte są codziennie w godzinach od 7.00 do 18.00.

Cmentarze komunalne w Krakowie to: Cmentarz Rakowicki, Podgórski, St. Podgórski, Prądnik Czerwony, Grębałów, Mydlniki, Bronowice, Wola Duchacka, Prokocim, Pychowice, Kobierzyn –Lubostroń, Maki Czerwone.

2. BIURA OBSŁUGI KLIENTA:

Do obsługi klientów wyznaczone zostały dwa biura obsługi klienta, w tym kasy przyjmujące opłaty:

- Biuro Obsługi Klienta Cmentarza Rakowickiego w siedzibie głównej ZCK przy ul. Rakowickiej 26 załatwia sprawy dotyczące pochówków z rejonu Rakowice (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice i Mydlniki), jak również sprawy pochówków z Rejonu Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń).

- Biuro Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 załatwia sprawy dotyczące pochówków na tym Cmentarzu, jak również pochówków na Cmentarzu Grębałów.

Godziny otwarcia powyższych biur: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Działalność Biur Obsługi Klienta, dzienników podawczych i kas przyjmujących opłaty na Cmentarzu Podgórze (ul. Wapienna 13), Cmentarzu Grębałów (ul. Darwina 1g) pozostaje zawieszona do odwołania.

Nadal bezpośrednia i bieżąca obsługa dotyczy spraw związanych z pochowaniami (obowiązują w tym zakresie również rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut Zarządzie).

Od dnia 11 maja wprowadzona zostaje możliwość składania dyspozycji na wypadek śmierci bez konieczności osobistej wizyty w tut. Zarządzie. Oświadczenie o wyznaczeniu następcy prawnego i ewentualnie przyznaniu prawa do pochowania innym osobom będzie można - po własnoręcznym uzupełnieniu i podpisaniu - przesłać do tut. Zarządu za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera, lub pozostawiając w skrzynkach nadawczych znajdujących się przy wejściach do biur obsługi klienta.

W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, wskazany poniżej.
e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
strona internetowa: http://www.zck-krakow.pl
platforma E-PUAP
telefon: Centrala ZCK (12) 619 99 00

W przypadku wizyty osobistej informujemy, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Prosimy także o zachowanie co najmniej 2 metrów odległości od innej osoby oczekującej w kolejce oraz używanie masek lub innego środka osłaniającego usta i nos.

Poniżej szczegółowe dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw związanych z pochówkiem w zależności od cmentarza;

Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):
tel. 12 619 99 14, 12 619 99 15, 12 619 99 26, 12 619 99 10 fax: 12 619-99-90,
e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)
tel. 12 656 17 25, tel./fax 12 656 25 23,
e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) ul. Powstańców 48 w Krakowie ,Cmentarz Prądnik Czerwony.
tel. 12 410 65 50, tel. fax 12 410 65 62,
e-mail: siola@zck-krakow.pl

Rejon IV - Grębałów (Cmentarz Grębałów)
tel. 12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34,
e-mail: cichy@zck-krakow.pl

lub sekretariat@zck-krakow.pl, fax nr 12 619 99 90.

3. PŁATNOŚCI:

Zachęcamy do wnoszenia opłat - między innymi w zakresie nienaruszalności grobu ziemnego, użytkowania gruntu pod grób murowany oraz użytkowania niszy urnowej, pochowania trumny oraz urny, opłat za wykonywanie robót kamieniarskich na cmentarzach - przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:
PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN: PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:
- w czyim imieniu dokonywana jest wpłata
- czego wpłata dotyczy

Opłaty można także uiścić w kasach:
- w budynku głównym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (parter)
- w Biurze Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.

W przypadku dokonywania opłat w kasie Biura Obsługi Klienta Cmentarza Rakowickiego i Biura Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej.

O ile jest to możliwe, zalecamy płatności bezgotówkowe, nie wiążące się z osobistymi wizytami w tut. Zarządzie.

4. PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE:

Ponownie możliwa jest realizacja robót budowlano-montażowych polegających na:

- postawieniu, wymianie i remoncie nagrobków na grobach ziemnych,
- postawieniu, remoncie nawierzchni na grobach murowanych,
- prac polegających na zajęciu dodatkowego gruntu przy grobach.

Wnioski należy składać drogą pocztową, drogą elektroniczną lub poprzez skrzynki podawcze umieszczone na poszczególnych Rejonach.

Od dnia 11 maja 2020 r. możliwe jest wykonywania prac budowlano-montażowych obejmujących także prace związane z budową grobów murowanych w ramach zawartych przed dniem 16 marca 2020 r umów rezerwacyjnych.

Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN: PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Terminy wjazdów na cmentarze do wykonania przedmiotowych robót (również w przypadku wniosków już rozpatrzonych) należy uzgadniać telefonicznie z inspektorami właściwego Rejonu/Cmentarza.

Rejon Rakowice – Tel. 12 619-99-14, 12 619-99-15
Rejon Podgórze – Tel. 12 656-17-25, 12 656-25-23
Cmentarz Prądnik Czerwony – Tel. 12 410-65-50, 12 410-65-62
Cmentarz Grębałów – Tel. 12 645-31-14, 12 645-44-34

5. OGRANICZENIA SPRAWOWANIA KULTU RELIGIJNEGO

Do odwołania ustanowiono czasowe ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, polegające na obowiązku zapewnienia, aby:

- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 10 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem takiego budynku o powierzchni mniejszej niż 50 m2, w którym dopuszcza się jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny,

- w trakcie pogrzebu na cmentarzu znajdowało się na nim nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Od dnia 11 maja 2020 r. otwarte zostaną wskazane poniżej obiekty kultu religijnego i sale pożegnań na cmentarzach komunalnych. Poniżej poda jest również informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać we wskazanych obiektach ZCK (oprócz osób sprawujących kult religijny):

Sala Pożegnań Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 5 osób
Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 5 osób
Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 18 osób
Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 13 osób
Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 12 osób
Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 11 osób

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

6. DODATKOWE OGRANICZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Cmentarze komunalne są otwarte dla odwiedzających. Wizyty te jednak objęte są reżimem sanitarnym w związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2. Wobec aktualnej sytuacji związanej z trwającym nadal stanem epidemii prosimy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych oraz rozważne korzystanie z ogłoszonego przez Radę Ministrów w ww rozporządzeniu łagodzenia ograniczeń, nakazów i zakazów.

Do ogólnych zasad przemieszczania się obowiązujących na terenie miejsc publicznych, w tym cmentarzy należą m.in. następujące ograniczenia, zakazy i nakazy;

- obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na terenie cmentarzy, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. administracji publicznej, kultu religijnego (obowiązek ten nie dotyczy m.in. dzieci do lat 4, osoby sprawującej kult religijny podczas jego sprawowania, osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia)

-nakaz zachowania odległości minimum 2 m. pomiędzy osobami.
Zgodnie bowiem z § 16 ust.1 ww Rozporządzenia wymienionego na wstępie: Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.


-zakaz tworzenia zgromadzeń, spotkań, skupisk ludności.
Zgodnie bowiem z § 13 ust. 1 pkt 2 ww Rozporządzenia: Do odwołania zakazuje się m.in. organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:
- danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,
- 2 osób.


7. SPROWADZANIE/WYWÓZ ZWŁOK /SZCZĄTEK Z ZAGRANICY

W obecnie obowiązującym wskazanym na wstępie Rozporządzeniu odstąpiono od zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich przy zachowaniu warunków zapewniających bezpieczeństwo sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń (przewożenie zwłok w trumnach metalowych lub posiadających wkład metalowy).


Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych i porządkowych.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie