Aukcja nisz urnowych na Cmentarzu Podgórki Tynieckie w dniu 19.05.2023 r.

14 kwietnia 2023

Aukcja nisz urnowych na Cmentarzu Podgórki Tynieckie

Informacja o aukcji nisz urnowych w kolumbariach

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o.

zarządcę Cmentarza Komunalnego Podgórki Tynieckie w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16

ogłasza przetarg ustny-aukcję na nabycie nisz urnowych i oddanie do użytkowania oraz dysponowania osobom fizycznym.

Dostępne nisze urnowe:

Kolumbarium A: Kondygnacja: I; Nisze od numerów: 1 do 21, 23 do 32, 34, 38 do 39 i 41 do 74

Kolumbarium A: Kondygnacja: II; Nisze od numerów: 1 do 15, 16 do 20, 22 do 25, 27 do 32, 38 do 43, 45 do 50 i53 do 74

Kolumbarium A: Kondygnacja: III; Nisze od numerów: 1 do 34 i38 do74

Kolumbarium B: Kondygnacja: I; Nisze od numerów: 4 do 9, 11, 13 do 14i 16 do 17, 19 do 21 i 23 do 24

Kolumbarium B: Kondygnacja II; Nisze od numerów:10, 14, 16, 18 do 19 i 21

Kolumbarium B: Kondygnacja III; Nisze od numerów 1 do 24

Cena wywoławcza: 4840,00 zł brutto

Licytacja odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 13:00 w kancelarii cmentarza przy ul. Wielogórskiej 16 w Krakowie.

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 18 maja 2023 r. do godziny 16:00 wpłaciły wadium. Wpłata wadium może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej: kartą płatniczą w kasie kancelarii cmentarza ewentualnie przelewem na rachunek bankowy:

Dane do przelewu – wpłata wadium:

Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o.

94-247 Łódź, ul. Solec 5

ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 21 1050 1461 1000 0090 8106 4470

Kwota wadium: 2000,00 zł brutto

Tytułem: Wadium na poczet niszy urnowej (należy podać lokalizację i nr niszy urnowej)

Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko jednej niszy urnowej.

Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia umowy na użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej, po wniesieniu obowiązującej opłaty w wysokości 3122,00 zł brutto w terminie 7 dni od daty przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które licytację wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania niszy urnowej.

W trakcie prowadzenia licytacji komisja zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania nisz urnowych, bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji.

Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin i zasady licytacji zostaną udostępnione w kancelarii cmentarza oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.