OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

15 grudnia 2021

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA

Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) informujemy, iż zgodnie z § 26 ust.10b ww Rozporządzenia w brzmieniu uwzględniającym zmianę zawartą w Dz. U. z dnia 14 grudnia 2021r. poz.2311 :

zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 30% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Poniżej

informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie

przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) oraz salach

pożegnań, administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

(oprócz osób sprawujących kult religijny):

Od dnia 15 grudnia do dnia 31 stycznia 2022 r.

Sala Pożegnań cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 6 osób

Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 9 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 20 osób

Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul Powstańców 48 – do 15 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 15 osób

Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 19 osób

Sala Pożegnań cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 3 osób.

Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid

Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

OŚWIADCZENIE