Aukcja piwnic grobowcowych na cmentarzu Rakowickim.

28 maja 2021

Kraków, dnia 28 maja 2021 r.


GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
w KRAKOWIE ogłasza AUKCJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym pojedynczych piwnic grobowcowych o powierzchni 2,94 m kw na 4 miejsca:

na NOWEJ CZĘŚCI CMENTARZA RAKOWICKIEGO o następującej lokalizacji:

1. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 6 cena wywoławcza: 36.000 zł
2. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 7 cena wywoławcza: 36.000 zł
3. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 9 cena wywoławcza: 36.000 zł

Licytacja odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych – Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48, w Krakowie.

Osoby przystępujące do aukcji winy legitymować się ważnym dokumentem tożsamości. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 9.00 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

- złożą oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorami umów i stanem przedmiotu aukcji oraz złożą oświadczenia o braku nabycia uprzednio piwnicy grobu murowanego w drodze aukcji/przetargu na cmentarzach komunalnych w Krakowie,

- do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 9.00 wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Wadium można wpłacać:

1/ gotówką, poprzez wpłatę dokonaną w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 26,

2/ przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji:
Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516.
nie później jednak niż do dnia 14 czerwca 2021r.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Organizatora. Oferent dokonujący wpłaty na rachunek bankowy lub przelewu środków finansowych tytułem wadium, winien wpisać lokalizację piwnicy grobu murowanego, na którą składa wadium oraz numer porządkowy piwnicy zgodnie z ogłoszeniem o aukcji.

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku piwnic, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej piwnicy odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych piwnic dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych piwnic nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Wylicytowanie piwnicy grobowcowej pojedynczej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie minimum przez 50 lat piwnicy po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w kwocie: 7.991,00 zł (siedem tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na okres 50 lat lub:14.000 zł. (czternaście tysięcy złotych) tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na okres 99 lat.

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które aukcję wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania piwnicy grobowcowej w terminie 7 dni od daty aukcji.

Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo do dysponowania grobem nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez okres 5 lat od dnia zawarcia tej umowy. Osobom, które nie nabyły piwnicy w drodze aukcji, wadium zostanie zwrócone.

Organizator przetargu może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji (w całości lub na poszczególne piwnice).

Zasady aukcji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, Wapienna 13, ul. Powstańców 48 i ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie https://www.zck-krakow.pl/ oraz BIP- ZCK. W siedzibie organizatora i na wskazanej stronie internetowej udostępniony zostanie regulamin aukcji i wzory umów.

Pracownicy organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14. 30 wskazują w terenie piwnice przeznaczone do aukcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 99 88, 12 619 99 19, 12 619 99 11, 12 619 99 12.

W sali, w której odbędzie się licytacja mogą uczestniczyć tylko oferenci, którzy biorą w niej udział. Udział osób towarzyszących możliwy będzie m.in. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie lub osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; Oferenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązku dotyczącego zasłaniania maseczką ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.


REGULAMIN