Licytacja na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym piwnic grobowcowych

8 czerwca 2020

Kraków, dnia 8 czerwca 2020 r.


GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
w KRAKOWIE

ogłasza
LICYTACJĘ


na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym piwnic grobowcowych:


na CMENTARZU RAKOWICKIM o następującej lokalizacji:
I. Część cmentarza wpisana do rejestru zabytków (piwnica pojedyncza o powierzchni 2.94 m2 na 4 miejsca):
1. Kwatera XIV a, rząd 9, grób nr 11 cena wywoławcza: 46.000 zł.
II. Nowa część cmentarza położona przy ul. Prandoty (piwnice pojedyncze
o powierzchni 2.94 m 2 na 4 miejsca):
2. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 5 cena wywoławcza: 36.000 zł.
3. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 6 cena wywoławcza: 36.000 zł.
4. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 7 cena wywoławcza: 36.000 zł.
5. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 8 cena wywoławcza: 36.000 zł.
6. Kwatera CXV, rząd zachodni, grób nr 9 cena wywoławcza: 36.000 zł.

III. na CMENTARZU PRĄDNIK CZERWONY (piwnice pojedyncze, na 5 miejsc
o powierzchni 2.94 m2):
7. Kwatera B-8a, rząd wschód II, grób nr 1e cena wywoławcza: 34.000 zł.
8. Kwatera B-8a, rząd wschód II, grób nr 1f cena wywoławcza: 34.000 zł.
9. Kwatera CCL, rząd południowy, grób nr 6 cena wywoławcza: 28.000 zł.
10. Kwatera CCL, rząd południowy, grób nr 7 cena wywoławcza: 28.000 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. o godzinie 15.00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych – Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48, w Krakowie.


W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 13.00 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).


Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku piwnic, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej piwnicy odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych piwnic dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych piwnic nie zostanie przyjęte.
Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
Wylicytowanie piwnicy grobowcowej pojedynczej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie przez 50 lat piwnicy po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w kwocie: 7.991,00 zł (siedem tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).


Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które licytację wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania piwnicy grobowcowej w terminie 7 dni od daty licytacji. Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo do dysponowania grobem nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez okres 5 lat od dnia zawarcia tej umowy.
Osobom, które nie nabyły piwnicy w drodze licytacji, wadium zostanie zwrócone w wysokości 99% wpłaconej kwoty.
W trakcie prowadzenia licytacji, komisja zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do użytkowania piwnic grobowcowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji. Regulamin i zasady licytacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26 i ul. Powstańców 48 oraz na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie https://www.zck-krakow.pl w ogłoszeniach.
Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.


W sali, w której odbędzie się licytacja mogą uczestniczyć tylko oferenci, którzy biorą w niej udział. Udział osób towarzyszących możliwy będzie m.in. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie lub osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
Oferenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązku dotyczącego zasłaniania ust i nosa.