Przetarg ustny - licytacja na piwnice grobowcowe

9 maja 2019

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

ul. Rakowicka 26

ogłasza

PRZETARG USTNY- LICYTACJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym piwnic grobowcowych:Piwnice pojedyncze o powierzchni 2.94 m 2, na 5 miejsc

na CMENTARZU PRĄDNIK CZERWONY o następującej lokalizacji:

1. Kwatera B 8a, rząd wsch. I, grób nr 1b, cena wywoławcza: 34.000 zł.

2. Kwatera B 8a, rząd wsch. I, grób nr 1c, cena wywoławcza: 34.000 zł.

3. Kwatera B 8a, rząd wsch. II, grób nr 1e, cena wywoławcza: 34.000 zł.

4. Kwatera B 8a, rząd wsch. II, grób nr 1f, cena wywoławcza: 34.000 zł.

5. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 6, cena wywoławcza: 28.000 zł.

6. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 7,cena wywoławcza: 28.000 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godzinie 15.30 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26, w Krakowie.

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 29 maja 2019 r.
do
godziny 14.30 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy
ul. Rakowickiej 26, wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku piwnic, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej piwnicy odrębnie, jednakże po

udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych piwnic dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych piwnic nie zostanie przyjęte.

Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Wylicytowanie piwnicy grobowcowej pojedynczej daje uprawnienie do zawarcia w terminie
7 dni od daty przetargu umowy na użytkowanie przez 50 lat piwnicy po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w kwocie: 7.991,00 zł (siedem tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które licytację wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania piwnicy grobowcowej w terminie 7 dni od daty przetargu. Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo do dysponowania grobem nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia tej umowy.

Osobom, które nie nabyły piwnicy w drodze licytacji, wadium zostanie zwrócone
w wysokości 99% wpłaconej kwoty.

W trakcie prowadzenia licytacji, komisja zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania piwnic grobowcowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji. Regulamin i zasady licytacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wapienna 13, Powstańców 48, ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej https://www.zck-krakow.pl/ w ogłoszeniach.

Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY LICYTACJI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------