Czasowy zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na terenie dawnego cmentarza wojskowego przy ul. bp. Prandoty w Krakowie

20 maja 2024

Informujemy, iż w związku ze wszczęciem przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w dniu 30 kwietnia 2024 r. postępowania administracyjnego w sprawie wpisu dawnego cmentarza wojskowego przy ul. bp. Prandoty w Krakowie do rejestru zabytków nieruchomych, na terenie dawnego cmentarza wojskowego obecnie obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac budowlanych oraz renowacyjnych.

Zgodnie z art. 10a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz, o którym mowa odnosi się także do robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

Postępowanie dotyczy obszaru cmentarza w granicach objętych wojewódzką ewidencją zabytków zgodnie z załącznikiem graficznym. Obszar stanowi część dz. ew. nr 144 obręb 7 Śródmieście.

Postępowanie w sprawie wpisu dawnego cmentarza wojskowego przy ul. bp. Prandoty w Krakowie do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego dotyczy układu alejek oraz kwater wraz z nagrobkami i zielenią.


ZAŁĄCZNIK