INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

30 września 2021

Kraków, dnia 30 wrzesień 2021 r.

INFORMATOR

DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

aktualizacja, uwzględniająca aktualne wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)

Wszystkie czasowe ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wynikają z ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491, 522, 531,565) stanu epidemii, a tym samym konieczności minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2 oraz ograniczeń, zakazów i nakazów określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.861 z późn. zm.).

1. GODZINY OTWARCIA CMENTARZY KOMUNALNYCH:

Cmentarze komunalne w Krakowie to: Cmentarz Rakowicki, Podgórski, St. Podgórski, Prądnik Czerwony, Grębałów, Mydlniki, Bronowice, Wola Duchacka, Prokocim, Pychowice, Kobierzyn –Lubostroń, Maki Czerwone.

Cmentarze komunalne w Krakowie w okresie jesienno-zimowym otwarte są codziennie w godzinach od 7.00 do 18.00.

2. BIURA OBSŁUGI KLIENTA:

Od 1 lipca 2021r. wszystkie budynki Biur obsługi klienta ZCK są dostępne dla bezpośredniej obsługi.

W biurach poszczególnych siedzib ZCK można już zrealizować wszystkie usługi, złożyć przesyłkę na dzienniku podawczym lub uzyskać informacje na odpowiednim stanowisku.

Aby uniknąć niedogodności i nie czekać w kolejce, warto wcześniej umówić swoją wizytę kontaktując się telefonicznie z właściwym Biurem Obsługi Klienta. Pozwoli to ograniczyć niepotrzebny kontakt z innymi ludźmi i da gwarancję szybkiego załatwienia sprawy.

Jednocześnie informujemy, że możecie się Państwo kontaktować z ZCK poprzez środki komunikacji elektronicznej, drogą telefoniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego i system Epuap.

Poniżej szczegółowe dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw związanych z pochówkiem w zależności od cmentarza oraz umówienia planowanej wizyty:

telefon: Centrala ZCK (12) 619 99 00

sekretariat@zck-krakow.pl,

fax nr 12 619 99 90.

Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):

tel. 12 619 99 12, 12 619 99 13,12 619 99 14, 12 619 99 15,12 619 99 26,12 619 99 10

fax: 12 619-99-90, e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze ul. Wapienna 13 (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)

tel. 12 656 17 25,tel./fax 12 656 25 23, e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) tel. 12 410 65 50, tel. fax 12 410 65 62,

e-mail: siola@zck-krakow.pl

Rejon IV Cmentarz Grębałów tel. 12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34,

e-mail: cichy@zck-krakow.pl

Godziny urzędowania wszystkich biur: od poniedziałku do piątku w dni robocze od godz. 7.30 do godz.15.30.

W zakresie spraw związanych z pochowaniem obowiązują rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut. Zarządzie. Organizator pogrzebu może przesłać pisemną zgodę na pochowanie poprzez środki bezpośredniego komunikowania się (email, fax, ePUAP, Poczta polska, kurier) w postaci skanu, faxu, zdjęcia,

Ustalenia terminu pogrzebu można także dokonać za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (telefon, mail, fax, ePUAP). Oryginał karty zgonu, aktu urodzenia (w przypadku martwo urodzonego dziecka) świadectwa kremacji można dostarczyć także za pośrednictwem: Poczty Polskiej lub innego operatora, kuriera itp. lub upoważnionego podmiotu, któremu zlecono organizację pogrzebu (pracowników zakładów pogrzebowych) jak również poprzez pozostawienie w skrzynce na korespondencję znajdującą się przy wejściu do siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (najpóźniej na jeden dzień przed mającym się odbyć pochówkiem, w przypadku pogrzebu wyznaczonego na poniedziałek w danym tygodniu w piątek poprzedzający dzień pogrzebu).

Dysponenci grobów murowanych oraz nisz urnowych mogą składać dyspozycje na wypadek śmierci bez konieczności osobistego stawiennictwa w ZCK (druk do pobrania)

Oświadczenie o wyznaczeniu następcy prawnego (dotyczy tylko grobów murowanych i nisz urnowych) i ewentualnie przyznaniu prawa do pochowania innym osobom będzie można po własnoręcznym uzupełnieniu i podpisaniu - przesłać do tut. Zarządu za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera, lub pozostawiając w skrzynkach nadawczych znajdujących się przy wejściach do biur obsługi klienta.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, opłata za złożenie dyspozycji wynosi 37 zł.

W przypadku wizyty osobistej informujemy, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Ograniczenie nie dotyczy:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów

Prosimy także o zachowanie co najmniej 1,5 metrów odległości oraz używanie masek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcje dłoni przy użyciu pozostającego do dyspozycji klientów płynu do dezynfekcji.

Każdy wchodzący do budynków Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie poddany mierzeniu temperatury ciała. Osoba dokonująca pomiaru odmówi wpuszczenia do budynku ZCK:

- osób z temperaturą równą lub wyższą niż 37,5 °C,

- osób, które nie poddadzą się kontroli temperatury ciała.

3. PŁATNOŚCI:

Zachęcamy do wnoszenia opłat - między innymi w zakresie nienaruszalności grobu ziemnego, użytkowania gruntu pod grób murowany oraz użytkowania niszy urnowej, pochowania trumny oraz urny, opłat za wykonywanie robót kamieniarskich na cmentarzach - przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

Bank PKO Bank Polski S.A. 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516

NR IBAN:

PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:

- w czyim imieniu dokonywana jest wpłata,

- czego wpłata dotyczy

Opłaty można także uiścić w kasach:

- w budynku głównym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (parter)

- w Biurze Obsługi Klienta Rejonu Podgórze przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie,

- w Biurze Obsługi Klienta Cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1g w Krakowie,

- w Biurze Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.

W przypadku dokonywania opłat w kasach Biur Obsługi Klienta prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej. O ile jest to możliwe, zalecamy płatności nie wiążące się z osobistymi wizytami w tut. Zarządzie.

4. SPRAWOWANIE KULTU RELIGIJNEGO

I. Do dnia 31 października 2021r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:


1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Poniżej informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego (kaplicach) oraz salach pożegnań, administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (oprócz osób sprawujących kult religijny) do dnia 31 października 2021r.

Sala Pożegnań cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 15 osób

Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 22 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 51 osób

Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul Powstańców 48 – do 38 osób

Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 38 osób

Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 50 osób

Sala Pożegnań cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 9 osób

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid. .

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia. Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

5. OGÓLNE OGRANICZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Cmentarze komunalne są otwarte dla odwiedzających. Od dnia 15 maja 2021r. zniesiony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach na otwartym powietrzu. Wizyty w biurach obsługi objęte są reżimem sanitarnym w związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2.W budynkach nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Wobec aktualnej sytuacji związanej z trwającym nadal stanem epidemii prosimy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych i ostrożne podejście do łagodzenia dotychczasowych obostrzeń. Do ogólnych zasad przemieszczania się obowiązujących na terenie miejsc na otwartym powietrzu w tym cmentarzy należy nadal nakaz zachowania odległości minimum 1,5 m. pomiędzy osobami.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych i porządkowych.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie