Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego w wyniku występowania w Polsce koronawirusa COVID-19

21 sierpnia 2020

Komunikat


Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego w wyniku występowania w Polsce koronawirusa COVID-19

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii oraz w związku ze zwiększającą się ilością przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV w Polsce, w tym w szczególności również w Małopolsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i bezpieczeństwa sanitarnego miasta Krakowa, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Krakowa, informuję:

Każdy wchodzący do budynków Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie poddany mierzeniu temperatury ciała.

Osoba dokonująca pomiaru odmówi wpuszczenia do budynku ZCK:
- osób z temperaturą równą lub wyższą niż 37,5 °C,
- osób, które nie poddadzą się kontroli temperatury ciała.

Ponadto przypomina się o konieczności stosowania do poniższych zaleceń i wytycznych:
• Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi klienta, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Ograniczenie nie dotyczą:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
• Interesanci przebywający w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii oraz do dezynfekcji rąk.
• Celem uniknięcia sytuacji, w której może nastąpić odmowa wpuszczenia do budynku ZCK z uwagi na podwyższoną temperaturę ciała, zaleca się dokonanie pomiaru temperatury ciała przed przyjściem do ZCK.
• Zaleca się zachowywanie dystansu odległości od innych osób, oczekując na wstęp do budynku, stojąc w kolejce do Biura Obsługi Klienta, Dziennika Podawczego, stanowiska kasowego i unikanie większych zgromadzeń.
• Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
• Bezpośrednia i bieżąca obsługa dotyczy bieżących pochowań. Ponadto obowiązują w tym zakresie rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut. Zarządzie.
W każdym z biur obsługi, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania wszelkich innych spraw, niż organizacja pogrzebu, wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie/drogą elektroniczną.
• Celem minimalizacji osobistych wizyt w urzędzie, prosimy w miarę możliwości o wnoszenie opłat przelewem lub przekazem pocztowym na wskazany numer rachunku bankowego: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998.
• Prosimy o rozważenie załatwienia sprawy drogą telefoniczną, pisemną lub elektroniczną, a nie w drodze osobistej wizyty w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, o ile charakter sprawy na to pozwala.
Korespondencję można przesłać do siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ulicy Rakowickiej 26 za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera, lub pozostawiając w skrzynkach nadawczych znajdujących się przy wejściach do Biur Obsługi Klientów na poszczególnych rejonach cmentarnych.
• W przypadku wizyty osobistej, prosimy o ograniczenie do minimum osób towarzyszących.

Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych.

Dodatkowe informacje:

Telefony alarmowe

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.05, należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie:
• centrala: 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64, 12 684 40 35, 12 684 40 99,
• dyżurne telefony całodobowe 600 876 214 lub 602 263 605 – podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów.

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie

Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Jakubowskiego 2,
tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 400 20 00.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy / telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93 53.

Telefoniczna Informacja Pacjenta w sprawie koronawirusa

800 190 590 – to numer bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta, która przez całą dobę udziela informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Zarządzenie Dyrektora ZCK dostępne jest TUTAJ