Zamówienia publiczne

Kontynuacja prac w zakresie rozbudowy Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P–19/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania