Zamówienia publiczne

Wykonanie prac polegających na remoncie istniejącej nawierzchni utwardzonej na terenie Cmentarza Bronowickiego przy ul. Pasternik w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: P–15/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty