Zamówienia publiczne

Remont alejek na terenie Cm. Rakowickiego w Krakowie w podziale n na dwie części.

ID ZAMÓWIENIA: P–14/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty