Zamówienia publiczne

Roboty budowlane na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie: Część 1 – Czyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti tylnej ściany kolumbarium E. Część 2 – Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową.

ID ZAMÓWIENIA: P-19/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania