Zamówienia publiczne

Usługi w zakresie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. Część 1 – Usuwanie i cięcia zieleni oraz badania dendrologiczne. Część 2 – Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacją projektu.

ID ZAMÓWIENIA: P-16/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty