Zamówienia publiczne

Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 5 (modernizacji alejki leżącej w osi 15 i alejki leżącej w osi E - przy kwaterze IIa, wraz z modernizacją schodów.

ID ZAMÓWIENIA: P-10/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty