Zamówienia publiczne

Remont ogrodzenia Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie wzdłuż ul. Reduta.

ID ZAMÓWIENIA: P-9/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty