Zamówienia publiczne

Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P–5/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Zapytanie do postępowania
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty