Zamówienia publiczne

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej restauracji muru wschodniego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-584, na odcinku: od budynku głównego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie, do końca muru od strony północnej (dł. ok 242 mb) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę.

ID ZAMÓWIENIA: P– 4/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Pytanie / Wyjaśnienie / Zmiana SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty