Zamówienia publiczne

Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części w podziale na 5 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–4/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty