Zamówienia publiczne

Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi, przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenia od strony ul. Reduta na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie – w podziale na 2 części

ID ZAMÓWIENIA: P–2/PN/2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania