Zamówienia publiczne

Budowa kanalizacji opadowej (odc. R102 do R108, odc. L45 do L103, odc. L99 do L104, odc. L109 do L112, przykanaliki ze studzienkami ściekowymi) wraz z modernizacją nawierzchni części alejek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

ID ZAMÓWIENIA: P-1/PN/2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty