Zamówienia publiczne

Modernizacja i rozbudowa systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na 2 części.

ID ZAMÓWIENIA: P–26/TP/2022

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty