Zamówienia publiczne

Dostawa komputerów stacjonarnych „All in one” z systemem operacyjnym w ilości 60 szt. dla potrzeb Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P-31/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Zapytanie do postępowania
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty