Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: P-26/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania