Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji rozwiązania, bazującego na Microsoft Windows Server 2019 wraz z migracją istniejących stacji do Domeny Active Directory

ID ZAMÓWIENIA: P-23/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania