Zamówienia publiczne

Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części.

ID ZAMÓWIENIA: P-20/TP/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załączniki do SWZ
Zapytanie do postępowania
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania