Zamówienia publiczne

Zakup wraz z dostawą rur stalowych dla potrzeb ZCK w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.4.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania