ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

AUKCJA CELOWA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 2017-07-17 12:55:07


GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA AUKCJĘ CELOWĄ NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

1. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję celową na najem lokalu użytkowego.

1.1 Adres lokalu: Kraków, ul. Powstańców 48 – Cmentarz Prądnik Czerwony
Opis lokalu: sześć pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 73 m2
i wysokości 4,46 m. Zlokalizowany na parterze budynku administracyjnego Cmentarza Prądnik Czerwony, z odrębnym wejściem bezpośrednio
z parkingu. Ściany działowe z profili aluminiowych z szybą zespoloną, posadzki z płytek gresowych. Wyposażony w instalacje c.o., elektryczną, wod - kan., teletechniczną, własny węzeł sanitarny. Nie opomiarowany. Stan techniczny lokalu dostateczny. Wymaga odświeżenia i niewielkich napraw, posadzka na pow. ok. 10m2 do wymiany.
Ze zwycięzcą aukcji zostanie zawarta umowa najmu wyłącznie na czas
nieoznaczony.

Obowiązkowy rodzaj działalności w lokalu:
Lokal przeznaczony na prowadzenie usług zakładów pogrzebowych, sprzedaż utensyliów pogrzebowych, świadczenie usług związanych z utrzymaniem i opieką nad grobami lub kwiaciarnię.

Minimalna stawka czynszowa netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu:
17, 37 zł

Wadium: 1000,00 zł

Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem Administracji i Kontroli ZCK ul. Rakowicka 26,
tel. 12/619 99 30 - 32.

1.2 Aukcję, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 15:30
w budynku administracyjnym Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, przy
ul. Rakowickiej 26 (parter, Biuro Obsługi Klienta), przeprowadzi Komisja
w składzie :
- Monika Podgórska
- Edyta Sioła-Banach
- Katarzyna Cichy
- Bartłomiej Butrymowicz
Dopuszcza się pracę Komisji w składzie trzech z ww. osób.

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest spełnienie wymogów określonych w Zarządzeniu Nr 2666/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2008 roku „w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” oraz terminowe złożenie oferty i wpłacenie wadium w formie, miejscu i terminie określonych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

3. Oferty przystąpienia do aukcji, według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.zck-krakow.pl oraz w Dziale Administracji i Kontroli ZCK,
przy ul. Rakowickiej 26, II p. tel. (12) 6199930-32) należy składać
w nieprzejrzystych kopertach na Dzienniku Podawczym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, parter, pok. nr 2
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. do godz. 1100.

4. Koperty zaadresowane do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie należy opisać w następujący sposób: „Oferta do udziału w aukcji celowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Powstańców 48 w Krakowie”

5. Wpłaty wadium, którego wysokość została podana w ust. 1.1 przyjmuje kasa Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26 (parter) w godzinach:
pon.: 7:30-16:30, wt.-pt.: 7:30-15:00 z tym, że w ostatnim dniu, tj. dnia 7 sierpnia 2017 r., wpłaty wadium przyjmowane są tylko do godz. 11:00.

6. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium powinna być identyczna z nazwą oferenta podaną w ofercie przystąpienia do aukcji.

7. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają aukcji dokonywany będzie od dnia
9 sierpnia 2017 r., w miejscu jego wpłaty.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.

9. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia aukcji dostępne są na stronie internetowej ZCK pod adresem www.zck-krakow.pl, w zakładce „ogłoszenia”. Ponadto informacji udziela Dział Administracji i Kontroli Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, II p., tel. (12) 6199930-32, w dni robocze w godz. 7:30-15:30.

10. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń:
- Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4
- Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie - Kraków, ul. Rakowicka 41 oraz publikuje się na stronie internetowej www.zck-krakow.pl.

ZAŁĄCZNIKI

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl