ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

Przetarg ustny - licytacja 2017-02-17 10:28:53

     

            GMINA MIEJSKA KRAKÓW

            ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

                                                      ul. Rakowicka 26

                                                          ogłasza

                                       PRZETARG USTNY-LICYTACJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym piwnic grobowcowych

na CMENTARZU  R A K O W I C K I M o następującej lokalizacji:

 

Część Cmentarza Rakowickiego wpisana do Rejestru Zabytków:

piwnica pojedyncza na 5 miejsc

 

1. Kwatera XXIV a, rząd 12, grób 20                                    cena wywoławcza: 46.000,00 zł 

 

 

na CMENTARZU   P O D G Ó R S K I M o następującej lokalizacji:

piwnice pojedyncze na 4 miejsca

 

  2. Kwatera XXXVIII a, rząd 8, grób nr 1                                cena wywoławcza: 38.000,00 zł

  3. Kwatera XXXVIII a, rząd 8, grób nr 2                                cena wywoławcza: 38.000,00 zł

  4. Kwatera XXXVIII a, rząd 8, grób nr 3                               cena wywoławcza: 38.000,00 zł

 

 

na CMENTARZU  P R Ą D N I K  C Z E R W O N Y o następującej lokalizacji:

piwnice pojedyncze na 5 miejsc

 

 5. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 3                                   cena wywoławcza:  28.000,00 zł

 6. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 4                                 cena wywoławcza: 28.000,00 zł

 7. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 5                                 cena wywoławcza: 28.000,00 zł

 8. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 6                                 cena wywoławcza: 28.000,00 zł

 9. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 7                                 cena wywoławcza: 28.000,00 zł

10. Kwatera B-8a, wschód, rząd 1, grób nr 8                      cena wywoławcza: 34.000,00 zł

 

 

na CMENTARZU   BRONOWICE  o następującej lokalizacji:

piwnice podwójne na 4 miejsca

 

11. Kwatera XX, rząd północny, grób nr 2                            cena wywoławcza: 28.000,00 zł

12. Kwatera XX, rząd północny, grób nr 3                            cena wywoławcza: 28.000,00 zł

 

na CMENTARZU   MYDLNIKI  o następującej lokalizacji:

piwnica  pojedyncza na 5 miejsc

 

13. Kwatera VII, rząd XV, grób nr 5                                       cena wywoławcza: 30.000,00 zł

 

na CMENTARZU  G R Ę B A Ł Ó W o następującej lokalizacji:

piwnice pojedyncze na 5 miejsc

 

14. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. II, grób  nr 12            cena wywoławcza: 28.000,00  zł. 15. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. II, grób  nr 13            cena wywoławcza:  28.000,00 zł

16. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. III, grób nr 5              cena  wywoławcza: 28.000,00 

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2017 r. o godzinie  15.30 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26, w Krakowie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 3 marca 2017 r.
do
godziny 14.30 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy
ul. Rakowickiej 26, wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku piwnic, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej piwnicy odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych piwnic dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych piwnic nie zostanie przyjęte.

 

Wylicytowanie piwnicy grobowcowej pojedynczej (na 5 i 4 miejsc) daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty przetargu umowy na użytkowanie przez 50 lat piwnicy po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty
w wysokości: 7.991,00 zł.

 

W przypadku podwójnych piwnic zlokalizowanych na Cmentarzu  Bronowice (poz. 11   i 12) opłata za użytkowanie wynosi 11.484,00 zł.  

 

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które przetarg wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania piwnicy grobowcowej. Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo do dysponowania grobem nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia tej umowy.

 

W trakcie prowadzenia przetargu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania piwnic grobowcowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji. Regulamin i zasady przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, w budynku administracyjnym zarządu przy ul. Rakowickiej 26, ul. Wapiennej 13, ul. Powstańców 48,
ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej www.cmentarze.krakow.pl.

Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄDZENIE I REGULAMIN - do ściągnięcia

 

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl