ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

PRZETARG USTNY-LICYTACJA na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym piwnic grobowcowych. 2017-01-13 08:00:00

                                                   GMINA MIEJSKA KRAKÓW
                                         ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

                                                          ul. Rakowicka 26

                                                            
                                                                ogłasza

                                              PRZETARG USTNY - LICYTACJĘ
na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym piwnic grobowcowych


na CMENTARZU RAKOWICKIM o następującej lokalizacji:

Część Cmentarza Rakowickiego wpisana do Rejestru Zabytków:
piwnice pojedyncze na 5 miejsc

1. Kwatera XV a, rząd 12, grób 2                      cena wywoławcza: 46.000,00 zł
2. Kwatera XII b, rząd 1, grób 21                       cena wywoławcza: 46.000,00 zł
3. Kwatera XVIII, rząd 10, grób 46                     cena wywoławcza: 46.000,00 zł
4. Kwatera XXIV a, rząd 12, grób 20                  cena wywoławcza: 46.000,00 zł

Część Cmentarza Rakowickiego od. ul. Prandoty:
piwnice pojedyncze na 5 miejsc

5. Kwatera CXVIII, rząd IV, grób nr 9                  cena wywoławcza: 36.000,00 zł
6. Kwatera CXVIII, rząd IV, grób nr 10                cena wywoławcza: 36.000,00 zł
7. Kwatera CXVIII, rząd IV, grób nr 11                cena wywoławcza: 36.000,00 zł
8. Kwatera CXVIII, rząd IV, grób nr 12                cena wywoławcza: 36.000,00 zł
9. Kwatera CXVIII, rząd IV, grób nr 13                cena wywoławcza: 36.000,00 zł

na CMENTARZU PODGÓRSKIM o następującej lokalizacji:
piwnice pojedyncze na 4 miejsca

10. Kwatera XXXI, rząd 5, grób nr 18                   cena wywoławcza: 38.000,00 zł
11. Kwatera XXXVIII a, rząd 8, grób nr 1              cena wywoławcza: 38.000,00 zł
12. Kwatera XXXVIII a, rząd 8, grób nr 2              cena wywoławcza: 38.000,00 zł
13. Kwatera XXXVIII a, rząd 8, grób nr 3              cena wywoławcza: 38.000,00 zł


na CMENTARZU PRĄDNIK CZERWONY o następującej lokalizacji:
piwnice pojedyncze na 5 miejsc

14. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 3                cena wywoławcza: 28.000,00 zł
15. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 4                cena wywoławcza: 28.000,00 zł
16. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 5                cena wywoławcza: 28.000,00 zł
17. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 6                cena wywoławcza: 28.000,00 zł
18. Kwatera CCL, rząd płd., grób nr 7                cena wywoławcza: 28.000,00 zł
19. Kwatera B-8a, wschód, rząd 1, grób nr 6      cena wywoławcza: 34.000,00 zł
20. Kwatera B-8a, wschód, rząd 1, grób nr 7      cena wywoławcza: 34.000,00 zł
21. Kwatera B-8a, wschód, rząd 1, grób nr 8      cena wywoławcza: 34.000,00 zł

piwnica podwójna na 8 miejsc

22. Kwatera D-X, rząd płn., grób nr 5                  cena wywoławcza: 45.000,00 zł


na CMENTARZU BRONOWICE  o następującej lokalizacji:
piwnice podwójne na 4 miejsca

23. Kwatera XX, rząd północny, grób nr 2            cena wywoławcza: 28.000,00 zł
24. Kwatera XX, rząd północny, grób nr 3            cena wywoławcza: 28.000,00 zł

na CMENTARZU MYDLNIKI o następującej lokalizacji:
piwnica  pojedyncza na 5 miejsc

25. Kwatera VII, rząd XV, grób nr 5                      cena wywoławcza: 30.000,00 zł

na CMENTARZU GRĘBAŁÓW o następującej lokalizacji:
piwnice pojedyncze na 5 miejsc

26. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. II, grób  nr 12        cena wywoławcza: 28.000,00 zł
27. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. II, grób  nr 13        cena wywoławcza: 28.000,00 zł
28. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. III, grób nr 5          cena wywoławcza: 28.000,00 zł


Przetarg odbędzie się dnia 27 stycznia 2017 r. o godzinie  15.30 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26, w Krakowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 27 stycznia 2017 r. do godziny 14.30 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy  ul. Rakowickiej 26, wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku piwnic, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej piwnicy odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych piwnic dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych piwnic nie zostanie przyjęte.

Wylicytowanie piwnicy grobowcowej pojedynczej (na 5 i 4 miejsc) daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty przetargu umowy na użytkowanie przez 50 lat piwnicy po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w wysokości: 7.991,00 zł.

W przypadku podwójnych piwnic zlokalizowanych na Cmentarzu Prądnik Czerwony i Bronowice (poz. 22,  23 i 24) opłata za użytkowanie wynosi 11.484,00 zł.  

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które przetarg wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania piwnicy grobowcowej. Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo do dysponowania grobem nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia tej umowy.

W trakcie prowadzenia przetargu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania piwnic grobowcowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji. Regulamin i zasady przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, w budynku administracyjnym zarządu przy ul. Rakowickiej 26, ul. Wapiennej 13, ul. Powstańców 48, ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej www.cmentarze.krakow.pl.

Regulamin Przetargu.

Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl