ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

Przetarg ustny - licytacja 2016-02-17 14:23:47

 
             GMINA MIEJSKA KRAKÓW
            ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
                                                      ul. Rakowicka 26
                                                          ogłasza
                                       PRZETARG USTNY-LICYTACJĘ
na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym piwnic grobowcowych

naCMENTARZU  R A K O W I C K I M
Część Cmentarza Rakowickiego wpisana do Rejestru Zabytków:
piwnica pojedyncza na 5 miejsc:
 
1. Kwatera XVIII, rząd 10, grób 46                                        cena wywoławcza: 46.000,00 zł
 
 
na CMENTARZU   P O D G Ó R Z E o następującej lokalizacji:
piwnica pojedyncze na 4 miejsca:
 
2. Kwatera XXXI rząd 5, grób nr 18                                      cena wywoławcza: 38.000,00 zł
 
 
naCMENTARZU  P R Ą D N I K  C Z E R W O N Yo następującej lokalizacji:
piwnica pojedyncza na 5 miejsc
 
3. Kwatera CXCIV, rząd płd., II, grób nr 4                            cena wywoławcza: 28.000,00 zł
 
piwnica pojedyncza na 6 miejsc
 
4. Kwatera H-CLVIII, rząd płd., II, grób nr 7             cena wywoławcza: 35.000,00 zł
 
piwnica podwójna na 8 miejsc
 
5. Kwatera D-X,  rząd płn., grób nr 5                                    cena wywoławcza: 45.000,00 zł
 
na CMENTARZU  G R Ę B A Ł Ó W o następującej lokalizacji:
piwnice pojedyncze na 5 miejsc
 
6. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. II, grób  nr 12            cena wywoławcza:   28.000,00  zł. 7. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. II, grób  nr 13          cena wywoławcza: 28.000,00 zł
8. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. III, grób nr 4              cena  wywoławcza:   28.000,00  zł
9. Kwatera CXXXIX a, rząd płd.-zach. III, grób nr 5              cena  wywoławcza:   28.000,00  zł
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2016 r. o godzinie 15.30 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26, w Krakowie.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia  4 marca  2016 r.
do
godziny 14.30 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy
ul. Rakowickiej 26, wpłaciły wadium w pełnej wysokości 2.000 zł. (  dwa tysiące złotych).
 
Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku piwnic, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej piwnicy odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych piwnic dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych piwnic nie zostanie przyjęte.
 
Wylicytowanie piwnicy grobowcowej, pojedynczej na 5 miejsc: (poz. 1,2,3,6,7,8,9 nin. ogłoszenia) daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty przetargu umowy na użytkowanie przez 50 lat piwnicy po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w wysokości: 7.991,00 zł. W przypadku natomiast piwnic zlokalizowanych na Cmentarzu Prądnik Czerwony:
pojedynczej na 6 miejsc (poz. 4 nin. ogłoszenia) opłata za użytkowanie na lat 50  wynosi: 9.015,00 zł. 
podwójnej na 8 miejsc (poz. 5 nin. ogłoszenia) opłata za użytkowanie na lat 50
wynosi
11.484,00 zł.
 
Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które przetarg wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania piwnicy grobowcowej. Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo do dysponowania grobem nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych)  przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia tej umowy.
 
W trakcie prowadzenia przetargu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania piwnic grobowcowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji. Regulamin i zasady przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, w budynku administracyjnym zarządu przy ul. Rakowickiej 26, ul. Wapiennej 13, ul. Powstańców 48,
ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej www.cmentarze.krakow.pl.
 
Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.
 
 

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl